Prehliadka záujmovo-umeleckej činnosti pedagogických zamestnancov
chb_img.jpg

 
51. ROČNÍK PODUJATIA
CHALUPKOVO BREZNO 2018
sa uskutoční
v dňoch 12.-14. októbra 2018

Záväzné prihlášky treba zaslať do

21. septembra 2018 na adresu:

Technické služby Brezno
„Chalupkovo Brezno“
Rázusova 16, 977 01 Brezno

alebo formou elektronickej prihlášky na adrese:

www.chalupkovobrezno.sk

tel. 0918 901 521, 0911982270
e-mail: info@chalupkovobrezno.sk
spolu s prihláškou zaslať aj návratku !

Literárne práce, skladateľské práce a videofilmy treba poslať do 21.septembra 2018

Pre zaradenie do súťaže je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.

 

Dopravu hradí vysielajúca organizácia, účastnícky poplatok vo výške 17 € si hradí každý účastník na mieste podujatia. Ubytovanie bude zabezpečené len pre účastníkov, ktorých trvalý pobyt je nad 40 km od miesta súťaže!

Chalupkovo Brezno päťdesiatročné

Akoby v školstve existovali prinajmenšom dva svety – jeden výrazne mediálne živený o jeho nedostatkoch a druhý presvetlený radosťou z tvorivej činnosti. Ten prvý je v centre pozornosti (iste oprávnene), o ten druhý médiá vôbec nezavadia. A pritom celoslovenská súťaž v umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno poskytuje priehrštia dobrých príkladov v podobe zanietených učiteľov, ktorí vlastné umelecké nadanie pretavujú do ozvláštnenia vzdelávacieho procesu...

 

Prejsť na článok